Mobile menu for the website. Menu

Notice of non-discrimination

十大彩票游戏平台致力于成为一家包容性医疗保健公司. Aetna不歧视祖先, race, ethnicity, color, religion, sex/gender (including pregnancy), national origin, sexual orientation, gender identity or expression, physical or mental disability, medical condition, age, veteran status, military status, marital status, genetic information, citizenship status, unemployment status, political affiliation, 或基于适用联邦政府禁止的任何其他基础或特征, state or local law.

 

Aetna为残疾人提供免费的帮助和服务,并为非英语为主要语言的人提供免费的语言服务.

 

These aids and services include:
 

  • Qualified language interpreters
  • 其他格式的书面信息(大号字体), audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Qualified interpreters
  • 用其他语言书写的信息

如你需要这些服务,请联络你身份证上的电话号码. Not an Aetna member? Call us at 1- (TTY: 711).

 

如果您对十大彩票游戏平台的非歧视政策有疑问或有与歧视有关的问题想要讨论, please call us at 1- (TTY: 711).

 

请注意,十大彩票游戏平台保险公司根据适用的联邦和州法律提供保健服务. 并非所有的保健服务都包括在内. 请参阅计划文档以获得福利的完整描述, exclusions, limitations, and conditions of coverage.

 

Language accessibility statement

 

翻译服务是免费提供的.

 

注意:如果你会说英语,十大彩票游戏平台会为你提供免费的语言帮助服务. Call 1- (TTY: 711).

 

Espanol/Spanish

Atención:如果没有español,还可以提供免费服务lingüística. Llame al 1- (TTY: 711).

 

አ ማ ር ኛ / Amharic

ልብይበሉ:ኣማርኛቋንቋየሚናገሩከሆነ፥የትርጉምድጋፍሰጪድርጅቶች፣ያለምንምክፍያእርስዎንለማገልገልተዘጋጅተዋል።የሚከተለውቁጥርላይይደውሉ 1- (መ ስ ማ ት ለ ተ ሳ ና ቸ ው : 711)..

 

An ل ع ر ب ي ة / Arabic

ملحوظة:إذاكنتتتحدثاللغةAn ل ع ر ب ي ة،فإنخدماتالمساعدةاللغويةتتوافرلكبالمجان. An ت ص ل ب ر ق م 1- (ر ق م an ل ه an ت ف an ل ن ص ي : 711)..

 

Ɓ as ɔ ̍ ɔ ̀ Wu ɖ u/Bassa

德维ɛnia kɛ染料̍ɖe̍gbo:Ɔjǔke̍m̀diyƁ作为ɔ̍ɔ̀吴ɖu-po-nyɔ̀jǔ倪̍, Nìi̍à吴ɖu kà kòɖò po-poɔ̀ɓɛ̍m̀gbo kpa̍a. Ɖa̍& 1- (TTY: 711).

 

Chinese/Chinese

Note: if you speak Chinese, we will provide free language assistance。Please call 1- (TTY: 711)

 

ف an ر س ی / Farsi

توجه:اگربهزبانف an ر س یصحبتمیکنید،خدماتزبانیرایگانبهشماارایهمیگردد،باشماره
1- (TTY: 711) ت م an س ب گ ی ر ی د.

 

Francais/French

注意:如果您同意français, 你可以安排一个免费的助手,但要用你的语言 1- (TTY: 711).

 

ગ ુ જ ર ા ત ી / tackling

ધ્યાનઆપો:જોતમેગુજરાતીબોલતાહોતોભાષાકીયસહાયતાસેવાતમનેનિ:શુલ્કઉપલબ્ધછે. ક ૉ લ ક ર ો 1- (TTY: 711).

 

Kreyol Ayisyen/Haitian Creole

Atansyon: Si w pale Kreyol Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki免费提供. Rele 1- (TTY: 711).

 

Igbo

Nrụbama: Ọ bụrụ na ị na asụ Igbo, ọrụ enyemaka asụsụ, n 'efu, dịịrị gị. Kp ọ ọ 1- (TTY: 711).

 

한 국 어 / Korean

주의:한 국 어를사용하시는경우,언어지원서비스가무료로제공됩니다. 1- (TTY: 711) 번으로 전 해 주십시오.

 

Portugues/Portuguese

Atenção:一个ajuda está disponível em português但是可能需要número 1- (TTY: 711) 埃斯忒斯serviços são免费的礼物.

 

Р с с seem и й / the Russian

Внимание:есливыговоритенарусскомязык,еваммогутпредоставитьбесплатныеуслугиперевода. З kind guide о н и т е п о т е л е ф о н 1- (TTY: 711).

 

Tagalog

保纳瓦:Kung nagsasalita ka ng Tagalog, 我想和你一起去塞尔维亚. Tumawag sa 1- (TTY: 711).

 

An ر د organisation/Urdu

توجہدیں:اگرآپاردوبولتےہیں،توآپکوزبانکیمددکیخدماتمفتدستیابہیں۔ 1- (TTY: 711) پ ر ک an ل ک ر ی ں.

 

Ti ế ng Vi ệ t/Vietnamese

Lưu ý: Nếu quý vị nói Ti ế ng Vi ệ t, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. G ọ s ố I 1- (TTY: 711).

 

Yoruba/Yoruba

Akiyesi: Bi o英航nsọ埃德约鲁巴语,iranlọ́wọ́lori爱德lofẹ̀ẹ́,佤邦ọ乐趣. Pe 1- (TTY: 711).

Legal notices

Aetna是一个或多个Aetna集团公司所提供的产品和服务的品牌名称, 包括十大彩票游戏平台人寿保险公司及其附属公司(十大彩票游戏平台).

健康福利和健康保险计划包含排除和限制.

友情链接: 1 2 3 4